1441097048_904b34a79960b0886ceda514c152670a5a208e2a.jpg

บัตรเงินสด True Money 300บาท

แลกเปลี่ยนคะแนนของท่านเป็นบัตรเงินสดTrue Money 300 บาท  สมาชิกจะได้รับ Serial No. และ PIN  โดยต้องมีคะแนนสะสมอย่างน้อย 1468 คะแนน

เงื่อนไขการแลกรางวัล

รอบที่1:ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 25 ของเดือนปัจจุบันส่งของรางวัลวันที่ 6 ของเดือนถัดไป

รอบที่2:ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 10 ของเดือนถัดไปส่งของรางวัลวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

การจัดส่งของรางวัล 

สมาชิกจะได้รับ Serial No. และ PIN ของบัตรเงินสดทางอีเมลตามรอบการจัดส่งของรางวัล

ของรางวัลอื่นที่น่าสนใจ